Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden de Systeem Academie

​​​​​​​Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van, alsmede elke overeenkomst tussen de Systeem Academie, een stichting gevestigd te Amsterdam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81751265, hierna te noemen: ‘Systeem Academie’, en een Opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De Systeem Academie verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle opleidingen, cursussen en trainingen in het open aanbod van de Systeem Academie waarvoor men zich individueel bij de Systeem Academie kan inschrijven. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op elk aanbod van de Systeem Academie voor activiteiten die incompany worden uitgevoerd, dat wil zeggen uitgevoerd binnen de organisatie van de Opdrachtgever, én op het maatwerkaanbod dat speciaal voor de Opdrachtgever is ontwikkeld aan de hand van specifieke leerwensen en de situatie binnen de instelling van de Opdrachtgever.

Intellectueel eigendom

Het is de deelnemer niet toegestaan om al het leermateriaal, documenten, het draaiboek van de training of cursus, etc. wat tijdens of in het kader van de training of cursus wordt verstrekt te kopiëren, te verspreiden of in eigen beheer identiek uit te voeren of aan te bieden. Op de teksten op de website berust copyright.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Alle deelnemers en docenten zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie, dat wil zeggen alle informatie waarvan zij tijdens het deelnemen aan trainingen, cursussen en opleidingen kennisnemen. Ook de inhoud van de trainingen, cursussen en opleidingen mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Veiligheid

De deelnemer verplicht zich om gedragsregels en veiligheidsvoorschriften, die gelden op de locatie van de training, in acht te nemen. Van de deelnemers wordt een respectvolle bejegening van elkaar en naar elkaar verwacht.

Video of geluidsopnames

Het is niet toegestaan om video of geluidsopnames te maken tijdens de bijeenkomsten. Het maken van foto’s is toegestaan, maar alleen voor eigen gebruik en in overleg met de docent.

Privacyverklaring

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het genereren van deelnemers- en presentielijsten en facturatie. Indien u zich via de website opgegeven heeft voor onze nieuwsbrief en u wenst deze niet meer te ontvangen, dan kunt u ons mailen of uzelf uitschrijven via de ‘unsubscribe’ button onderaan de nieuwsbrief.

Offertes en aanbiedingen

Algemeen
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn, indien van toepassing, eventueel inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor opleidingen, cursussen, trainingen met open inschrijving 

 • De Opdrachtgever schrijft zich in voor een opleiding, cursus of training door het invullen, ondertekenen en verzenden van een inschrijfformulier via de website.
 • Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
 • Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Na ontvangst van het inschrijfformulier en de betaling via de website, stuurt de Systeem Academie een bevestiging van inschrijving en een factuur per e-mail naar de Opdrachtgever. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de opleiding/cursus/training, beschikbaarheid van plaats.
 • Circa twee weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training/toets ontvangt de Opdrachtgever bericht over doorgang van de opleiding/cursus/training/toets met nadere informatie (indien van toepassing).
 • De factuur wordt naar het privé-adres van de Opdrachtgever gestuurd tenzij op het inschrijfformulier anders is aangegeven. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige betaling. Indien de werkgever van de Opdrachtgever de kosten van de opleiding, cursus of training voor haar rekening neemt, ontslaat dat de Opdrachtgever niet van de verantwoordelijkheid voor de tijdige betaling.
 • Voor een aantal opleidingen bestaan aparte aanmeldingsformulieren en/of -procedures. Dit staat bij de betreffende opleidingen vermeld.

Voor maatwerk en incompany opdrachten

Alle offertes en aanbiedingen van de Systeem Academie zijn drie maanden geldig, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Na afloop van de gestelde termijn kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend. De Systeem Academie kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de Opdrachtgever afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de Systeem Academie daaraan niet gebonden. De Systeem Academie zal in dat geval, indien de Systeem Academie dat wenst, een nieuwe offerte of aanbieding sturen dan wel de oorspronkelijke offerte handhaven.
Een samengestelde prijsopgave verplicht de Systeem Academie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

> door de Systeem Academie

De Systeem Academie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen (een cursus, training of opleiding) op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onder meer indien:

 • er naar het oordeel van de Systeem Academie onvoldoende inschrijvingen zijn voor een opleiding, cursus of training. Het minimum aantal deelnemers is door de Systeem Academie gesteld op 8 deelnemers per cursus.
 • de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 • na het sluiten van de overeenkomst de Systeem Academie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van de Systeem Academie kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 • er (onvoorziene) omstandigheden zijn aan de zijde van de Systeem Academie waardoor voortzetting van de overeenkomst in alle redelijkheid niet van de Systeem Academie gevergd kan worden.

Voor zover de Opdrachtgever voorafgaand aan de opleiding, cursus, training of incompany opdracht zijn (financiële) verplichtingen jegens de Systeem Academie niet is nagekomen, is de Systeem Academie gerechtigd de Opdrachtgever toegang te weigeren.

> door de Opdrachtgever

Wettelijke bedenktermijn voor het open aanbod, bij online inschrijving via de website van de Systeem Academie
Na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de Opdrachtgever gedurende 14 dagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden schriftelijk te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Opdrachtgever reeds is begonnen. Ontbinden kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als ontbindingsdatum geldt de datum van het poststempel van een door de Systeem Academie ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Opdrachtgever.

Voor opleidingen, cursussen en trainingen met open inschrijving

 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door de Systeem Academie ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Opdrachtgever.
 • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training is de Opdrachtgever aan de Systeem Academie €25,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 4 weken voor het begin van de opleiding/cursus/training of tijdens de opleiding/cursus/training is de Opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd.
 • Indien de Opdrachtgever annuleert binnen 4 weken voor het begin van de opleiding/cursus/training en de Systeem Academie kan een vervanger van haar wachtlijst laten deelnemen die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, is de Opdrachtgever aan de Systeem Academie niet de volledige prijs verschuldigd maar slechts €25,00 administratiekosten.
 • Indien de Opdrachtgever annuleert binnen 4 weken voor het begin van de opleiding/cursus/training en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet en de Systeem Academie hiervan uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum op de hoogte stelt, is de Opdrachtgever aan de Systeem Academie €25,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Een door de Opdrachtgever voorgedragen vervanger die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, heeft voorrang op een vervanger van de wachtlijst van de Systeem Academie, mits de Systeem Academie hiervan tijdig (uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum) op de hoogte is gesteld. Of een vervanger aan de toelatingseisen voldoet, is ter beoordeling van de Systeem Academie. De toelatingseisen staan, indien van toepassing, beschreven op de website van de Systeem Academie bij de betreffende opleidings-/cursusinformatie.

Voor maatwerk en incompany opdrachten

 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door de Systeem Academie ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Opdrachtgever.
 • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training is de Opdrachtgever aan de Systeem Academie €25,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door de Systeem Academie van Opdrachtgever ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail.
 • Bij annuleren binnen 4 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 100% van de kosten verschuldigd.

Uitval docent door overmacht
Bij uitval van een docent door overmacht zal de Systeem Academie zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal de Systeem Academie zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. In dit geval heeft de Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. Eventuele extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeit, zijn – na wederzijdse toestemming – voor de Systeem Academie. Uitval van een docent door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de Opdrachtgever. Gedurende de periode dat de Systeem Academie door overmacht verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is zij niet in verzuim.

Betaling en incassokosten
De Systeem Academie factureert binnen twee weken na aanmelding. Zij is tevens gerechtigd om periodiek te factureren. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Systeem Academie gerechtigd de overeenkomst van inschrijving te annuleren en de vrijgekomen plek aan een andere deelnemer te geven.

Beperking aansprakelijkheid

De Systeem Academie is nimmer aansprakelijk voor schade welke de Opdrachtgever lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van de Systeem Academie of door haar ingeschakelde derden. De Systeem Academie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten. Als aanvulling op bovenstaande schadebeperkingen geldt dat de Systeem Academie nimmer tot een hoger bedrag aansprakelijk is dan waarvoor zij verzekerd is. Wanneer de verzekeraar niet tot uitbetaling overgaat is de Systeem Academie nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan hetgeen door de Systeem Academie in rekening is gebracht voor de betreffende overeenkomst, waarbij de schade is ontstaan.

Geschillen

De Systeem Academie hecht aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien een Opdrachtgever ontevreden is over onze producten of diensten, kan hij contact opnemen met de betreffende medewerker(s) of een klacht indienen bij de Systeem Academie (info@systeemacademie.nl). De Systeem Academie heeft een mediator als derde, onafhankelijke, partij aangesteld die bij klachten waar geen overeenstemming bereikt wordt, kan bemiddelen.